Halim Kulaksız

Kızlar, 2012

C-Print Baskı
125x125 cm
5+AP
Piramid Sanat

5 adet stokta